Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem fabryka.szybko.pl, zwanego dalej Portalem.

1.2. Właścicielem i administratorem strony fabryka.szybko.pl jest firma Szybko.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jeżewskiego 5d/58, o numerze NIP: 9512156046, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000238835, zwana dalej Szybko.pl

1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej fabryka.szybko.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


 1. Zasady korzystania z Fabryka.Szybko.pl

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Fabryka.Szybko.pl jest przekazanie prawidłowych danych  oraz aktualnego adresu e-mail.

2.2. Klientem Fabryka.Szybko.pl mogą być:  osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu może być także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. 

2.3. Szybko.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 3. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez drukomat.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Szybko.pl

2.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Szybko.pl.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, fabryka.szybko.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

2.7. Klient Portalu fabryka.szybko.pll nie może:

 1. dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 3. rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Szybko.pll,

2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
 2. korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są usługi poligraficzne oraz materiały w wersji elektronicznej, których właściwości zostały przedstawione Klientowi podczas procesu zakupowego.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę fabryka.szybko.pl, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.

3.3. Po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wykonać kolejne zakupy a następnie przejść, gdzie podaje swoje dane oraz wybiera metodę płatności. 

3.4. Kliknięcie przycisku „do kasy” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

 1. przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
 2. łączną cenę zamawianych produktów lub usług,

3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Szybko.pl  (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „Przelewy24” oraz „Stripe”)

3.6. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

3.7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 1. Dostawa

4.1. Dostawa Banerów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w przypadku zamówienia elektronicznych plików graficznych na podany adres e-mail

4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Klientów  odrębnie i przedstawiony Klientom w indywidualnej korespondencji

4.4. Fabryka.Szybko.pl dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Fabryka.Szybko.pl względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. 

4.5. Fabryka.Szybko.pl dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Fabryka.Szybko.pl, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.


 1. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, opakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej..

5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:

 1. a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, Stripe oraz Przelewy24 w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
 2. b) korzystając z przelewu bankowego,

5.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.

5.4. Fabryka.Szybko.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5.5. Dokonując zakupów na Portalu fabryka.szybko.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. 

 1. Materiały do druku

6.1. Fabryka.Szybko.pl nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.

6.2. Fabryka.Szybko.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

6.3. Materiały, które Fabryka.Szybko.pl otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.

6.6. Fabryka.Szybko.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.


VII. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie wiadomości zawierającej podstawę reklamacji na adres e-mail: fabryka@szybko.pl

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

7.4. Fabryka.Szybko.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

7.7. Fabryka.Szybko.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Fabryka.Szybko.pl.

7.8. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Fabryka.Szybko.pl.

7.9. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

7.16. Fabryka.Szybko.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania.  Nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

8.1. Fabryka.Szybko.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: fabryka.szybko.pl

8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fabryka.Szybko.pl, której reprezentantem prawnym jest Szybko.pl Sp. z o.o.  a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Szybko.pl Sp. z o.o..

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

 1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego fabryka.szybko.pl.
 4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem fabryka.szybko.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 5. Produkty - materiały i usługi będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu fabryka.szybko.pl.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Szybko.pl Sp. z o.o. , a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Fabryka.Szybko.pl.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.